Err

Serving the Harp World Since 1817

Follow us on :

Secure payment
Visa, Mastercard Credit,
Maestro via Sagepay, Paypal
fast shipping
See more details
contact us
01367 860493
[email protected]
Follow us

Folio 31 - Ten Tunes by Captain Simon Fraser Arranged by Stephen Nash - Comunn na Clarsaich

(Code: 101069)
8.50
Add to cart
Folio 31 - Ten Tunes by Captain Simon Fraser Arranged by Stephen Nash - Comunn na ClarsaichPublished by The Clarsach Society. Includes Ten Tunes from Airs and Melodies from the Highlands of Scotland:

Tha Mi Tinn Leis a' Ghaol
Eirigh na Fineachan Gaidhealach
Soraidh Slan do/n Ailleagan
Blar na Leine
An Dileachdan
Niall Brocair
Bruachan Loch Nis
Fonn Lionmhorachd do Bhriathraibh Ossian
Nighean Donn an t-Sugraidh
Ho Chan Eil Mulad Oirnn

Suitable For : Lever Harp
Genre : Traditional Scottish
Ability Level : Intermediate