Err

Serving the Harp World Since 1817

Follow us on :

Secure payment
Visa, Mastercard Credit,
Maestro via Sagepay, Paypal
fast shipping
See more details
contact us
01367 860493
[email protected]
Follow us

A Celtic Feast 2: Scotland - Ailie Robertson

(Code: 101103)
13.50
Add to cart
A Celtic Feast 2: Scotland - Ailie RobertsonIncludes:

Tri Puirt-cruinn Traidiseanta - Three Traditional Jigs
Braighe Loch Iall - Braigh Loch Iall
Pos Mi sa Mhionaid - Marry Me Now
Tha an Diabhal air falbh leis a' Ghaidsear - The Deil's Awa' wi' th' Exciseman
Atharrachaidhean air Tulach Gorm - Variations on Tullochgorum
Taigh Coilsfield - Coilsfield House
Tri Ruidhlichean Albannach - Three Scottish Reels
Srath-spe agus Ruidhlichean - Strathspey and Reels

View Music Sample

Suitable For : Lever / (Pedal) Harp
Genre : Traditional Scottish
Ability Level : Intermediate - Advanced