Err

Serving the Harp World Since 1817

Follow us on :

Secure payment
Visa, Mastercard Credit,
Maestro via Sagepay, Paypal
fast shipping
See more details
contact us
01367 860493
[email protected]
Follow us

Millennium Folio - Comunn na Clarsaich

(Code: 101183)
£ 15.00
Add to cart
Millennium Folio - Comunn na ClarsaichIncludes:

Bràigh Loch Iall
Tuireadh Iain Ruaidh
The Rowan Tree
Paddy's Leather Breeches
Dunkeld Steeple - Duet
Ailein Duinn a laoidh's a leinidh
Dòmhnullan Dubh
Robin Adair
Ruaraidh's Journey
Maighdeanan na h-àiridh
Shetland Reels
Deasando
Seallaibh Curaigh Eòghainn
The Old Woman's Dance
Swings and Roundabouts
An t-Eilean Muileach
Suite from Patrick McDonald's:
Highland Vocal Airs 1784
Cruit gun Chéis Ceall gun Aba
Jean Stewart of Moniaive

Suitable For : Lever Harp
Genre : Celtic Music
Ability Level : Easy - Intermediate